12. Festiwal Warszawa W Budowie: Coś wspólnego / Muzeum Sztuki Nowoczesnej / Warszawa 

Trzy Plagi / Galeria Labirynt / Lublin

Wasze Rzeczy (2019) to 20-metrowa tkanina – obecnie podzielona na fragmentyeksponowane jednocześnie w Łodzi na Triennale Tkaniny i Lublinie w Galerii Labirynt –stworzona w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie przez oczekujące tam na przyznanie ochrony międzynarodowej czeczeńskie uchodźczynie: Zairę Avtaevą, Zalinę Tavgereevą, Lianę Borczaszvilli, Makkę Visengereevą, Khavę Baskhanovą i Ajnę Malcagovą. Praca powstała w ramach minigrantu Funduszu Feministycznego realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dla Ziemi” według koncepcji i pomysłu Pameli Bożek. Punktem wyjścia pracy była zbiórka odzieży dla uchodźców z Ośrodka w Łukowie, którą artystka organizowała w krakowskiej Spółdzielni Ogniowo od 25 do 28 marcu 2019. Poprzetransportowaniu ubrań do Ośrodka w Łukowie było wiadomo, że charytatywna zbiórka przyniosła więcej odzieży niż mogły jej nosić dzieci i kobiety z Ośrodka, często też ubrania tenie były dostosowane do ich potrzeb. Artystka zaproponowała porozcinanie nadmiarowychrzeczy i zszycie ich w jedną tkaninę. Czeczeńskie uchodźczynie, które tworzyły tkaninę Wasze Rzeczy same dokonywały wyborówpołączeń fragmentów ze względu na ich kolor, własne asocjacje, dziecięcy – chłopięcy, dziewczęcy – lub kobiecy charakter danego ubrania. Niektóre partie tkaniny mają charakter narracyjny. Tkanina zszywana była z rzeczy nieznajomych ludzi pochodzących z Polski(nabytych w konfekcji, co stanowi część „niewidzialnej pracy” w kapitalizmie, ubrań szytych w dalekowschodnich szwalniach przez kobiety w Bangladeszu, Indiach, Chinach). W ten sposób tkanina sama staje się medium narracji – przeprowadza nas przez sieci współpracujących ludzi, przenika i przesuwa się ponad granicami – opowiada o społecznych obiegach, widocznej i niewidocznej pracy, o tym co posiada charakter pracy dodatnio waloryzowanej, „docenianej społecznie” (jak praca artystyczna) i tych, których egzystencja ma zwykle pozostać niewidoczna, ukryta oraz jest traktowana jako bezwartościowa. Wędrówka jest wpisana w samą strukturę Waszych Rzeczy – tkanina przypomina tekst (od którego etymologicznie ostatnie pojęcie się wywodzi), jest budowana ze szczątków i wymaga odczytywania – tłumaczenie z kontekstu na kontekst, z jednego języka na drugi, jak nazwiska samych kobiet w kolejnych systemach ochrony granicznej. W tym znaczeniu tkanina ta jest „tkaniem relacji społecznych”, zszywaniem tego, co było sobie obce – i stanowi przykład tego, co James Clifford nazywa „poetyką przemieszczenia”. Pracy towarzyszy jako jej integralna część instalacja wideo ukazująca proces dzielenia, rozcinania i obszywania tkaniny przez kolejną grupę kobiet – pracowniczki Działu Konserwacji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, które poprzez medium tekstylne iwłasną pracę manualną włączają się na własnych zasadach w komunikację z kobietami z Ośrodka dla Uchodźców w Łukowie. Zapis wideo zrealizowany został przez duet HaWa – Anetę Wawrzołę i Grzegorza Habryna."

dr hab. Tomasz Majewski dla 16. Międzynarodowego Triennale Tkaniny Przekraczanie granic", Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi


***


'Wasze Rzeczy / Your Things (2019) is a 20-meter textile - currently divided up into fragments, simultaneously exhibited in Łódź at the International Triennial of Tapestry and in Lublin, in the Labirynt Gallery - created at the Center for Foreigners in Łuków by Chechen refugees awaiting for international protection: Zaira Avtaeva, Zalina Tavgereeva, Liana Borczaszvilli, Makka Visengereeva, Khava Baskhanova and Alina Malcagova. The work was created as part of a mini-grant of the Feminist Fund implemented in cooperation with the  / For Earth Association according to a concept developed by Pamela Bożek. 

The point of departure was a clothing drive dedicated to the refugees staying in the Łuków Center, which the artist had organized in the Krakow Ogniwo Co-Op on March 25-28, 2019. After transporting the clothes to the Łuków Center, it appeared that more clothes were actually collected than needed by the residents. Additionally, some of the clothes were unfit for them. The artist proposed to cut excess
garments and sew them together into one, large textile. The refugees who created the Wasze Rzeczy / Your Things made chose the patterns themselves, choosing the colors of the fabrics, visualizing their own associations, girlish - boyish, girlish or feminine character of the item. Some parts of the textile introduce a narrative. The fabric was sewn together out of clothing items donated by unknown individuals from Poland (purchased off-the-rack, which is a part of the “invisible labor” in capitalism, clothes sewn in far-East sweatshops by Bangladeshi, Indian or Chinese women). This way, the fabric itself has become the narrative medium, carrying us through the network of cooperating people, transgressing and going beyond borders, telling the story of social circulations, visible and invisible labor. The work emphasizes what we perceive as “positive-value labor”, “socially appreciated labor” (such as artistic work), thus focusing on those, whose existence is usually invisible, hidden, treated as valueless. Journey is an intrinsic element of the structure of Wasze Rzeczy / Your Things - the textile resembles a text (which provides the etymological background for the last notion), it is built out of debris and requires interpretation - a translation by context, from one language into another, just like the names of the women in successive border patrol systems. In this sense, the fabric “weaves social relations”, sews together what was once alien, serving as an example of James Clifford’s “poetics of movement”. The work is provided with a video installation presenting the process of segregating, cutting and sewing the textiles by subsequent groups of women - employees of the Conservation Department at the Central Museum of Textiles in Łódź who join the stream of communication with the women from the Center for Refugees in Łuków, using textiles and own manual labor as a medium. The video was recorded by HaWa duet – Aneta Wawrzoła and Grzegorz Habryn.'

dr hab. Tomasz Majewski for Central Museum of Textiles in Łódź

16. Międzynarodowe Triennale Tkaniny "Przekraczanie granic" / Centralne Muzeum Włókiennictwa / Łódź

Using Format